Публічна інформація

Права громадян на доступ до публічної інформації

ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»визначено, що публічнаінформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка булаотримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбаченихчинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метоюзбираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків,встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе,збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації тазахисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначенихзаконом.

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має правозвернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформаціяйого особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути наданоне пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягуінформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бутипродовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цьогоЗакону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтересизапитувача.

 

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

ВІДМОВА ТА ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченоїзаконодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно дочастини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати,пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

 

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем іззагальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданніінформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характеромдіяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

 

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили.Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарженняприйнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

 

Надання публічної інформації ДП «Болехівське лісове господарство» здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту:

письмово: 77202, м. Болехів, вул. Є. Коновальця, 101 ;

усно: телефон (03437) 3- 43-73;

факс: (03437) 3- 43-73;

електронна пошта: bolehiv_lisgosp@ukr.net; bolehiv@ifforestry.gov.ua